Return to Homepage

John 7:53-8:11 - Dutch/English Parallel Text


7:53. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. 8:1. Maar Jezus ging naar den Olijfberg. 2. En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen. 3. En de Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen. 4. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. 5. En Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij? 6. En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde. 7. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar. 8. En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde. 9. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande. 10. En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? 11. En zij zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer. 12. Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

...And each person went to his own home, but Jesus went to the Mount of Olives.

And at Dawn Jesus came again into the temple, and all the people were coming to Him; and having sat down, He was teaching them.

And the scribes and Pharisees bring to Him a woman having been taken in an adultery;

And having set her in the midst,
They say to Him,
"Teacher! This woman was taken in the very act, - committing adultery;
and in the Law Moses commanded us that such be stoned to death;
You therefore, what do you say?"


And this they said testing Him, that they might have something to accuse Him of.'

But Jesus bent down and with the finger wrote upon the earth, ignoring them.

'And when they continued pressing Him, having bent back, He said to them,
"The sinless one among you -
Let him first cast a stone upon her!"

And again having leaned down, He was writing in the earth:

and they, having understood, being convicted by conscience, went forth one by one, beginning from the elders, even to the last.

And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst of the crowd.

But Jesus, having bent Himself back, and seeing no one but the woman, said to her,
" ...where are those - your accusers? Did no one condemn you?"
And she said,
"No one, Lord."
And Jesus said to her,
"Neither do I judge you: Go, and sin no more."

(John 7:53-8:11)

The text has been taken from
Dutch Staten Vertaling from The Unbound Bible.

The English is a modern rendering from the traditional Greek text (Textus Receptus) based upon the KJV (modernized), with corrections from Young's Literal Translation, and following the Greek text closely. Words of Jesus are in red, other dialogue is in blue.

Return to Homepage